The artist Eduardo Mendieta at work on the 500 block


image


One response to “The artist Eduardo Mendieta at work on the 500 block”